HỒ ĐAKĐRINH


Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ
Điện thoại /Fax: 05130-634 399 - Email:phungbao@gmail.com
Địa chỉ: 660 Trương Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Thiết kế : lvphan@hcmuaf.edu.vn